credit-card Saugus apmokėjimas
credit-card Nemokamas pristatymas
credit-card Geriausios kainos garantija
Turite klausimų?

Privatumo politika

Duomenų apsauga „Fielmann" optikose

Duomenų būtinumas 
Norime pabrėžti, kad Jūsų asmens duomenys yra mums reikalingi Jūsų užsakymo įvykdymui. Nepateikdami duomenų, Jūs galite prarasti savo teises į garantijas ir nemokamas mūsų akinių priežiūros paslaugas. 
 
Jūsų duomenys yra saugūs
Jūsų patiektus asmens duomenis „Fielmann” optikoms valdome atsakingai ir rūpestingai, atsižvelgdami ne tik į galiojančius įstatymus, bet ir į klientų poreikius. 
 
Duomenų valdymas ir saugojimas
Jūsų duomenis valdo UAB „Baltoptik", valdanti „Fielmann" optikos salonus Lietuvoje. Jūsų duomenis naudosime paslaugų Jums teikimo tikslu: konsultacijoms, akinių gamybai ir remontui, kontaktinių lęšių užsakymui. 
Rinkodaros pranešimus siunčiame ar klientų tyrimus vykdome tuomet, kai turime Jūsų sutikimą.
Mes saugojame Jūsų duomenis iki tol, kol aukščiau paminėti duomenų naudojimo tikslai yra pasiekti.
 
Duomenų gavėjai
Teikdami savo paslaugas mums, mes paslaugų teikėjams perduodame tik būtinus Jūsų asmens duomenis, kurie reikalingi Jūsų užsakymo vykdymui. Pavyzdžiui:
  • akinių lęšių gamintojams,
  • pašto ir ryšio paslaugų teikėjams,
  • sveikatos priežiūros įstaigoms,
  • lizingo ir draudimo bendrovėms,
  • valstybės įstaigoms ir institucijoms, vykdančioms įstatymų jiems pavestas funkcijas.
Jūs turite teisę:
  • žinoti apie savo asmens duomenų rinkimą ir susipažinti su jais,
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys,
  • reikalauti ištaisyti arba ištrinti savo asmens duomenis,
  • gauti savo asmens duomenis,
  • atšaukti arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.
 
Užklausimai dėl duomenų apsaugos
Klausimus, pageidavimus arba pasiūlymus, susijusius su duomenų apsauga, galite pateikti mūsų specialistams el. paštu klientams@fielmann.lt arba atvykę į artimiausią „Fielmann” optikos saloną. 
 
Čia rasite detalų UAB „Baltoptik” klientų asmens duomenų valdymo tvarkos aprašą:
 

Klientų asmens duomenų valdymo tvarka „Fielmann" optikose

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. UAB „Baltoptik” (toliau – Bendrovė) Klientų asmens duomenų valdymo tvarkos apraše (toliau – Tvarkoje) reglamentuoja Bendrovės klientų asmens duomenų valdymo principus, nustato asmens duomenų kategorijas, asmens duomenų valdymo teisinį pagrindą, tikslus ir priemones, duomenų apsaugos subjekto teises. 
1.2. Bendrovė užtikrina klientų asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių bei organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.
1.3. Asmens duomenų tvarkymui Bendrovė gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais Bendrovė imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas asmens duomenų saugumo priemones.
1.4. Bendrovės interneto svetainės privatumo politika yra nurodyta www.fielmann.lt privatumo politikos taisyklių apraše ir skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.fielmann.lt.
 
2. SĄVOKOS
2.1. Bendrovė – UAB „Baltoptik" (įmonės kodas 302820854, adresas Vilniaus g. 4-4, Vilnius), valdanti „Baltoptik“ ir „Fielmann" optikos salonus Lietuvoje. Bendrovės kontaktiniai duomenys skelbiami „Fielmann“ interneto svetainėje www.fielmann.lt
2.2. Klientas – tai bet kuris fizinis asmuo, kuris naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susijęs su Bendrovės teikiamomis paslaugomis. 
2.3. Klientų asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Bendrovės Klientu. 
2.4. Valdymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, tvarkymą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.). 
2.5. Kitos šioje politikoje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
 
 
3. KLIENTŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS
3.1. Asmens duomenys yra gaunami tiesiogiai iš Kliento, iš Kliento veiklos jam naudojantis paslaugomis ir Kliento laisva valia.
3.2. Pagrindinės Klientų asmens duomenų, kuriuos renka Bendrovė, kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant, yra:
3.2.1. Asmens tapatybės duomenys, kaip – kliento vardas, pavardė, gimimo metai.
3.2.2. Duomenys ryšiams, kaip – kliento gyvenamosios vietos miestas, gyvenvietė arba kaimas, siuntos pristatymo adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.
3.2.3. Specialių kategorijų asmens duomenys, kaip – duomenys apie Kliento regos parametrus ir Kliento naudojamų regos korekcijos priemonių parametrus, taip pat kiti duomenys apie Kliento sveikatą, tiesiogiai susijusią su regos korekcijos nustatymu.
 
4. KLIENTŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMO PRINCIPAI
4.1. Bendrovė, valdydama Klientų asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais: 
4.1.1. Klientų asmens duomenis Bendrovė valdo tik ta apimtimi ir tik šioje Tvarkoje apibrėžtiems tikslams pasiekti.
4.1.2. Klientų asmens duomenys yra valdomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų.
4.1.3. Klientų asmens duomenys valdomi taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami.
4.1.4. Klientų asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
 
5. KLIENTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS IR TIKSLAI
5.1. Kliento asmens duomenų valdymo teisinis pagrindas yra Kliento sutikimas, kurį Klientas pateikia laisva valia. 
5.2. Klientų asmens duomenys yra valdomi šiais tikslais: 
5.2.1. Paslaugų teikimo tikslu: 
5.2.1.1. klientų identifikavimui; 
5.2.1.2. santykių su Klientu palaikymui ir Kliento informavimui apie paslaugų statusą ir garantijas;
5.2.1.3. galimybių naudotis „Fielmann“ paslaugomis sudarymui ir administravimui.
5.2.2. Informacijos apie Bendrovės lojalumo programą teikimo tikslu.
5.2.3. Kliento nuomonės teiravimosi, rinkos tyrimų ir statistinių duomenų rinkimo tikslu.
 
6. KLIENTŲ ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI
6.1.   Asmens duomenys gali būti perduodami gavėjams, tokiems kaip:
6.1.1. Įmonės ir fiziniai asmenys, pValstybės įstaigoms ir institucijoms, vykdančioms įstatymų jiems pavestas funkcijasaslaugų ir produktų Bendrovei teikėjai, susiję su Bendrovės paslaugų teikimu, tokie kaip pašto ir ryšio paslaugų teikėjai, sveikatos priežiūros įstaigos, kitos įgaliotos šalys, susijusios su lizingo ir draudimo paslaugomis, ir bendrovės, administruojančios su tokiu turtu susijusius mokesčius ir baudas.
6.2. Klientų asmens duomenys perduodami duomenų gavėjams tik tokia apimtimi,  kokios reikia Bendrovės paslaugoms įgyvendinti, Bendrovės klientų duomenų konfidencialumas yra numatytas nustatytas Bendrovės sutartyse su asmens duomenų gavėjais.
6.3. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami Valstybės įstaigoms ir institucijoms, vykdančioms įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, mokesčių administravimo, Bendrovės finansinę priežiūrą atliekančios institucijos).
 
7. KLIENTŲ ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS
7.1. Kliento asmens duomenys yra pateikiami Kliento asmeniškai ir laisva valia, atvykus į optiką ir užpildžius sutikimo formą. 
7.2. Klientų asmens duomenis turi teisę tvarkyti tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems jie yra būtini funkcijų vykdymui, ir tik tuomet, kai tai yra būtina 5 punkte nurodytiems tikslams pasiekti. 
7.3. Bendrovės Darbuotojai, kuriems yra suteikta teisė tvarkyti darbuotojų asmens duomenis, laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su Kliento asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas.
7.4. Klientų asmens duomenys yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu ir Medicinos prietaisų techniniame reglamente, nurodytais terminais. Kiti Klientų asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra reikalinga šioje Tvarkoje numatytiems tikslams pasiekti. 
7.5. Bendrovė, saugodama Klientų asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Kliento asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 
8. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
8.1. Kliento (duomenų subjekto) teisės aktų jam garantuojamos teisės, susijusios su jo asmens duomenų tvarkymu apima teisę:
8.1.1. Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Klientas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Toks nesutikimas gali būti išreikštas neužpildant tam tikrų sutikimo formos ar kitų pildomų dokumentų skilčių, taip pat vėliau pateikiant prašymą dėl asmens duomenų valdymo nutraukimo.
8.1.2. Žinoti apie savo asmens duomenų rinkimą. Bendrovės darbuotojas, rinkdamas Kliento asmens duomenis, privalo informuoti Klientą, kokius asmens duomenis Klientas turi pateikti, kokiu tikslu atitinkami duomenys yra renkami. 
8.1.3. Gauti informaciją apie tai, ar Bendrovė tvarko jo asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais.
8.1.4. Reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs.
8.1.5. Gauti jo paties pateiktus Kliento asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas).
8.1.6. Reikalauti ištrinti Kliento asmens duomenis, kurie yra valdomi su jo sutikimu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą.
8.1.7. Apriboti Kliento asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurį Bendrovė įvertins, ar Klientas turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti.
8.1.8. Atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis.
8.1.9. Kliento prašymas nesutikti valdyti jo asmenis duomenis, taip pat prašymas ištaisyti,  sunaikinti, apriboti, gauti, perkelti savo asmens duomenis, sustabdyti ir atšaukti asmens duomenų tvarkymą yra pateikiamas Bendrovei raštu, atvykus į „Fielmann“ optikos saloną.
8.1.10. Kliento prašymas dėl Kliento asmens duomenų valdymo teikiamas asmeniškai to Kliento, kurio asmens duomenys yra valdomi. Prašymas galioja pateikus galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę. 
8.1.11. Bendrovė, gavusi prašymą dėl Kliento asmens duomenų valdymo, informuoja Klientą jo pasirinktu būdu (el. paštu arba telefonu) apie Kliento asmens duomenų tvarkymo eigą ne vėliau negu per 21 darbo dieną nuo raštiško Kliento prašymo pateikimo. 
 
9. BAIGAMOSIOS NUOSTATOS
9.1. Už sutikimą valdyti nepilnamečio asmenų asmens duomenis yra atsakingi nepilnamečio asmens tėvai arba globėjai. Jų pateiktas sutikimas valdyti savo vaiko arba globotinio asmens duomenis leidžia Bendrovei valdyti nepilnamečio asmens asmens duomenis, laikantis šioje Tvarkoje numatytos tvarkos.
9.2. Geografinė Kliento asmens duomenų teritorija yra Europos Sąjungos erdvė (ES). 
9.3. Ši Tvarka peržiūrima ir atnaujinama ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja Klientų asmens duomenų tvarkymą.
9.4. Bendrovės darbuotojai su šia Tvarka yra supažindinami pasirašytinai ir privalo laikytis joje nustatytų įpareigojimų bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis šioje Tvarkoje nustatytais principais.
9.5. Klientai su šia Tvarka gali susipažinti „Baltoptik“ ir „Fielmann“ optikose ir interneto svetainėje www.fielmann.lt.
9.6. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Tvarką, informuodama Klientą apie pakeitimus paskelbiant Bendrovės valdomose optikose ir interneto svetainėje www.fielmann.lt.
 
KONTAKTAI:
Kilus klausimams, susijusiems su Kliento asmens duomenų tvarkymu, taip pat siekiant įgyvendinti Kliento teises, prašome kreiptis į UAB „Baltoptik“ duomenų apsaugos pareigūną el. paštu: klientams@fielmann.lt 
 
UAB „Baltoptik”, valdančios „Fielmann" optikas Lietuvoje, Klientų asmens duomenų valdymo tvarkos aprašas, patvirtintas 2018 m. gegužės 25 d.